Integritetspolicy

 

Att känna sig trygg i att vara kund hos oss är centralt i vår verksamhet. Det här är också en mänsklig rättighet, liksom rätten till privatliv. Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är av största vikt. Vi behandlar personuppgifter med omsorg och i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR).

 

Vi på El o Data Installatören AB har skapat en integritetspolicy som informerar om vilka personuppgifter vi samlar in, vad vi använder de för och vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dessa.

 

När gäller denna policy dig

 

Denna integritetspolicy gäller användningen av El o Data Installatören AB webbplats, liksom El o Data Installatören AB produkter och tjänster för kunder. Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser. Väl omdirigerad till en annan webbplats är detta meddelande inte längre tillämpligt.

 

Informationsinsamling & spårning

 

De olika personuppgifter som vi samlar in och behandlar beskrivs nedan. Vi kommer endast att använda dessa i enlighet med denna integritetspolicy och för de specifika ändamål som anges här.

 

Kontakt – rättslig grund: Intresseavvägning

 

Om du kontaktar oss ​​via e-post, telefon, post eller annan form av kommunikation, kan vi hålla register över dessa korrespondenser och deras innehåll för att kunna svara dig korrekt. Vi kan behandla [information som finns i eller relatera till eventuell kommunikation som du skickar till oss] (”korrespondensdata[1]”).

 

Jobbansökning – rättslig grund: Intresseavvägning

 

Om du ansöker om ett jobb med El o Data Installatören AB samlar vi in, bearbetar och lagrar informationen du har skickat oss för rekryteringsrelaterade ändamål, till exempel kontakta dig och utföra screening för lämplig position och intervjuer.

 

Kund – rättslig grund: Avtal (mellan oss)

 

Om du är kund hos El o Data Installatören AB, vänligen se det kontrakt du har undertecknat med oss ​​eftersom det kan innehålla mer detaljerad information om vår personuppgiftsbehandling.

 

Vi kan behandla information om:

 

  1. Våra kundrelationer, ”kundrelationsdata[2]”. Källan till kundrelationsdata är [du] OCH/ELLER [din arbetsgivare]. Kundrelationsdata behandlas för att hantera våra relationer med kunder.
  2. Transaktioner, inklusive inköp av varor och tjänster, som du köper av oss och / eller via vår hemsida] (”transaktionsdata”). Transaktionsdata inkluderar [dina kontaktuppgifter, och transaktionsuppgifterna]. Transaktionsdata behandlas i syfte att leverera/installera de inköpta varorna och tjänsterna och behålla ordentliga register över dessa transaktioner och/eller vidta åtgärder, på din begäran.

 

Marknadföring – rättslig grund: Intresseavvägning

 

Kundrelationsdata kan behandlas för att marknadsföra våra produkter och tjänster kunder. Vi kan behandla [information som ingår i någon förfrågan du lämnar till oss angående varor och / eller tjänster] (”förfrågningsuppgifter[3]”).

 

Internationella överföringar

 

El o Data Installatören AB begränsar internationella överföringar av personuppgifter till det som är absolut nödvändigt. Det innebär att vi endast överför personuppgifter när det finns en rättslig grund för sådana överföringar och med vederbörlig hänsyn till risken för ev integritetsskada.

 

 

 

USA

Microsoft Office 365 för extern kommunikation och intern användning

Detta medför en överföring av vissa personuppgifter till USA. Microsoft är en certifierad EU – U.S. Privacy Shield organisation för EU:s integritetsskydd, vilket innebär att överföringarna utförs enligt denna lagliga mekanism för internationella överföringar.

 

Säkerhetsåtgärder

 

Säkerhetsåtgärder som genomförs beror på storleken och arten av vår verksamhet. El o Data Installatören AB avser att följa branschens bästa praxis för att skydda sekretess, integritet och samtidigt säkerställa tillgänglighet för personuppgifter, detta anpassat till identifierade risker.

 

 

 

Fysisk säkerhet

El o Data Installatören AB använder molntjänster för sin verksamhet. De fysiska anläggningarna där El o Data Installatören AB finns kräver ett RFID-chip eller kod för att få tillträde.

Åtkomstkontroll

Anställda har endast tillgång till data i affärsapplikationer på ”need-to-know” -basis. Privilegierade användare beviljas åtkomst på en ”need-to-access” -basis.

Klientsäkerhet

El o Data Installatören AB använder Microsoft Office 365 och Panda Security för klientsäkerhet och skydd mot virus och skadlig kod. Alla enheter är krypterade med fjärraktiverad raderingsfunktion om enheten skulle gå förlorad eller blir stulen.

 

Delning av personuppgifter

 

Personuppgifter som delas med oss ​​behandlas konfidentiellt. Som regel lämnar vi inte personuppgifter till tredje part. Om vi ​​delar med tredje part är det endast när det är absolut nödvändigt enligt PDF nedan, och alltid enligt de principer som anges i denna integritetspolicy.

Se bifogad PDF som vi delar personuppgifter till tredjepart.

 

 

Dina rättigheter

 

I EU har du en uppsättning rättigheter när det gäller dina personuppgifter som El o Data Installatören AB samlar in och använder för de syften som beskrivs i detta dokument.

 

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att erhålla en kopia:

 

  • Om du vill få en bekräftelse på om El o Data Installatören AB behandlar dina personuppgifter?
  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig i den utsträckning som tillträdesförfrågan görs med rimliga mellanrum och att efterlevnaden av denna begäran inte skulle äventyra andra personers rättigheter och friheter.
  • Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Detta kan innebära att vi debiterar dig en administrativ avgift för att kunna uppfylla din förfrågan.
  • Observera att vi alltid kommer att gå igenom en verifikationsprocess för att kontrollera och verifiera din identitet innan du kan utöva dina rättigheter.

 

Du har rätt till korrigering, radering och invändning mot bearbetning:

 

  • Om du tror att informationen vi har om dig är inkorrekt eller ofullständig, kan du begära en korrigering av den informationen.
  • När vissa villkor är uppfyllda har du också rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas (”rätten att bli bortglömd”).
  • Du kan också göra invändningar mot bearbetning i marknadsföringssyfte.
  • Observera att vi alltid kommer att gå igenom en verifikationsprocess för att kontrollera och verifiera din identitet innan du kan utöva dina rättigheter.

 

Lagringsperiod

 

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är lagligt tillåtet och nödvändigt för de relaterade syftena med behandlingen. Lagringsperioden beror på typen av personuppgifter, syften och tillämplig lag och varierar därför.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

 

Denna integritetspolicy kan uppdateras och revideras när som helst om det behövs för att återspegla förändringar i vår databehandling, lagar om personuppgiftsskydd eller annat. Den nuvarande versionen finns på vår hemsida tillsammans med motsvarande publikationsdatum. För att summera:

 

Vi samlar bara en begränsad mängd information om dig som är nödvändig för att förbättra våra tjänster och hemsida. Vi använder inte profilering, vi säljer inte eller på annat sätt sprider dina uppgifter till tredje part, utom till våra partners och leverantörer för att kunna leverera de tjänster/varor/produkter du önskat. Vi använder inte dina uppgifter för andra ändamål än vad vi har specificerat.

 

Vi ser också till att dina data lagras säkert. Vi tar bort all information som inte längre är nödvändig.

 

Bra att veta

 

Vad är intresseavvägning?

 

Ett berättigat intresse är ett av de sex rättsliga grunderna för behandling enligt GDPR. Ett berättigat intresse kan användas för behandling så länge det inte är till skada för dig som en individ i den meningen att det skulle bryta mot dina rättigheter och friheter.

 

 

 

 

 

Varför är Avtal en rättslig grund?

 

Avtalsförpliktelse är en av de sex rättsliga grunderna för behandling enligt GDPR. När vi använder denna grund för behandling innebär det att behandlingen är nödvändig för ett kontrakt som du har tecknat med oss ​​eller som ett förberedande steg för att underteckna kontraktet.

 

Vid frågor kontakta oss gärna

 

Du är välkommen att kontakta oss!

Adress: Spikgatan 4 235 32 Vellinge

web: www.elodata.nu

Email: info@elodata.nu

 

I händelse av ett klagomål har du rätt att kontakta Datainspektionen.

 

 

 

[1] Korrespondensdata innehåller kommunikationsinnehållet och metadata som hör samman med kommunikationen. Korrespondensdata bearbetas för att kommunicera med dig inkl kommunikationshistorik.

 

[2] Kundrelationsdata innehåller [ditt namn, din arbetsgivare, din jobbtitel eller roll, dina kontaktuppgifter och information i kommunikationen mellan oss och dig eller din arbetsgivare].

 

[3] Förfrågningsuppgifterna behandlas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och / eller tjänster till dig.

 

Om oss.

Vi på EL o DATA Installatören AB erbjuder professionell hjälp av det mesta inom modern elteknik.

040-45 58 93